ผู้บริหาร

นายศุภชัย ศรีหาใต้

รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1

ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์  ศรีคารมย์

ผ.อ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา