ขอบข่าย ภารกิจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนวคิด

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการอัธยาศัย นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน-กองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งการปฏิบัติภารกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาชนอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๒.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณืโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสิม (นม) และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย
๔. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตลอดจนข้อตกลงร่วมกัน

ขอบข่าย/ภารกิจ

๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
.   .๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
.   .๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
.   .๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๓.  กลุ่มงานนโยบายและแผน
.   .๓.๑   งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
.   .๓.๒  งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.   .๓.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
.   .๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
.   .๔.๑   งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
.   .๔.๒  งานจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
.   .๔.๓  งานบริหารงบประมาณ
๕.  กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
.   .๕.๑   งานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
.   .๕.๒  งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน