บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสมยศ   ดวงไพชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                    
      นางสนอง  พิชัย                          นางอุบล  คลังเงิน                       นายพงษ์เดช  ภูมิพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ                        ชำนาญการพิเศษ                                 ชำนาญการ

                       
  นางสุธาสินี   จตุรัสพันธ์                          นางอุบล  คลังเงิน                       นายพงษ์เดช  ภูมิพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ                        ชำนาญการพิเศษ                                 ชำนาญการ